Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) je pixel3 studio, s. r. o. IČO 46 039 635 so sídlom kpt. Rašu 1, 841 01 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: kpt. Rašu 1, 841 01 Bratislava

email: office@pixel3studio.com

telefón: + 421 950 725 738

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la vyplnením internetového formulára.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  - oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia,
  - Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia a 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
  - zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu podľa čl. 22 Nariadenia. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  - po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú poskytovatelia
  - zaisťujúci mailingové služby,
  - zaisťujúci služby v súvislosti s prevádzkovaním webových stránok,
  - zaisťujúci marketingové služby,
  -analytických nástrojov.
 1. Osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Nariadení máte
  - právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia,
  - právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 Nariadenia,
  - právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia,
  - právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 Nariadenia,
  - právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia,
  - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.